VILKEN MARK PASSAR FÖR SOLEL?

Den mark vi söker för att arrendera  är sammanlagt 40 hektar eller mer.*

Markens beskaffenhet är av stor betydelse. Det ska vara möjligt att påla i marken. Marken behöver vara relativt plan och lättillgänglig.

Mark i områden med god solinstrålning.

(Söder om Gävle – företrädelsevis)

Marken behöver ligga på rimligt avstånd till en nätanslutning som har möjlighet att ta emot den effekt solelparken kommer att producera.

Mark som har förutsättningar att få de tillstånd som krävs från Länsstyrelsen med hänsyn taget till t. ex. riksintressen.

*Mark som är mindre än 40 Hektar kan passa väldigt bra för solelparker, men vår, Solkompaniets, affärsmodell bygger på att utveckla stora solelparker