Frågan om klimatet är en av de största utmaningarna i vår tid. Att ställa om till lokal produktion av förnybar energi är en nyckel för att klara utmaningarna. Möjligheterna till omställning är stora i Östergötland – och det är redan på gång!

Sverige har höga mål, solceller är en nyckel

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. 2040 ska vår elproduktion vara 100 procent förnybar och 2045 ska vi ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Målet är ambitiöst och kräver bland annat att näringslivet växlar över till förnybar energi. Solel är en mycket viktig del av lösningen. Tyskland är bäst i Europa på solenergi, deras solel stod för ca 10% av elproduktionen under 2021. Jämför det med Sverige där solen ännu så länge står för mindre än en procent av energin. Sverige har likvärdig solinstrålning som Tyskland så alla möjligheter finns. Något just Tyskland är bra på är solceller på marken, solparker. De flesta solelanläggningar som hittills har byggts i Sverige, har byggts på tak. Tak är fantastiska ytor att nyttja, men när solcellerna placeras på mark finns inte samma begränsningar i storlek, vilket i sin tur ger mycket mer ren energi.

Östergötland har goda förutsättningar att vara förebilder i att ställa om

De totala växthusgasutsläppen i Östergötland minskar, men om trenden fortsätter linjärt kommer Östergötland inte uppfylla de nationella målen som bland annat handlar om att hålla sig under en uppvärmning av max 1,5 grader. Därför har Region Östergötland antagit en Energi- och klimatstrategi, en gemensam riktning och mål gällande energiomställning och minskad klimatpåverkan för alla regionala aktörer. Utgångspunkten i strategin är ”när alla aktörer i regionen arbetar tillsammans, når vi längre”. Östergötlands geografi och placering gör att det finns goda förutsättningar för solel och därmed omställning till ett hållbart samhälle. Med den tydliga strategin som fokuserar på samarbete, finns stora möjligheter till snabb förändring. Östergötlands arbete med energi- och klimatfrågor minskar förstås klimatpåverkan, men det förbättrar även människors hälsa via minskade utsläpp av skadliga ämnen samt kan ge säkerhetspolitiska fördelar vid minskat beroende av fossila bränslen.

Bild: https://sammantraden.linkoping.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunstyrelsen/kommunstyrelsen-190903/agenda/energi-och-klimatstrategi-for-ostergotland-remissversion-190520pdf-1?downloadMode=open

Östergötland fjärde bäst på installerad solel

Lokal produktion av förnybar energi som sol, vind och vatten är en nyckel för att klara energiomställningen. Och Östergötland arbetar strukturerat och aktivt för att länet tillsammans ska lösa utmaningarna på bästa sätt. Östergötland har både sol-, vind- och vattenkraft. 2018 fanns cirka 60 vattenkraftverk och 140 vindkraftverk i länet, vilket på totalen är en liten andel. Men när det gäller mest installerad solel, låg Östergötland på fjärde plats* av landets regioner efter Västra Götaland, Skåne och Stockholm. Solelen stod 2021 för 1,6 procent av länets totala elanvändning. Vid ökad andel fossilfri el det kan den lokala industrin producera och agera på ett klimatsmart sätt.

Solceller på marken

Utsläppen i Östergötland måste minska drastiskt för att de nationella klimatmålen ska nås och för att länet ska bidra till en hållbar framtid. Solceller på marken är en effektiv och storskalig lösning som bidrar till just detta. I Östergötland finns drygt 4 000 lantbruksföretag. Sätts solceller på ladugårds- och industritaken bidrar det stort till omställningen. Sätts solceller på marken blir resultatet storskaligt. Solceller på marken är i sin linda i Sverige, Östergötland har möjligheten att vara med och skala upp och genom det få en robust, pålitlig och framtidssäkrad energiproduktion. Det ger även trygghet till markägarna som får en jämnare intäkt, samtidigt som man bidrar till omställningen. Vid installation av solceller på marken behöver inte marken tas ur produktion. Istället kan den nyttjas den på två sätt samtidigt – både jordbruk/djurbruk och solbruk i kombination.

Vill du veta mer om solceller på marken?

Här på https://solcellerpamarken.se hittar du all information du söker kring solceller på marken.

Mer information

Östergötlands Energi- och klimatstrategi som är satt till 2030 och 2045 innehåller flera regionala energi- och klimatmål. Tre av målen handlar om energiomställningen:

  • Mål 1: Utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Östergötland ska vara netto noll år 2045 vilket innebär 85 procent lägre utsläpp jämfört med år 1990. Etappmål är 70 procent lägre utsläpp år 2030 jämfört med 1990.
  • Mål 2: År 2030 ska energianvändningen vara 60 procent effektivare jämfört med 2008. Målet uttrycks i termer av slutanvänd energi i relation till bruttoregionalprodukt (BRP).
  • Mål 3: Produktionen av förnybar energi ska år 2030 uppgå till minst 90 procent av den totala energiproduktionen i länet.

Video som visar hur Östragötaland och Länsstyrelsen arbetar: https://www.youtube.com/watch?v=a5LANAlId0Y

*Statistik från 2021, Energimyndigheten och Statistiska centralbyrån

Fler artiklar

Biologen som drivs av att göra skillnad

BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SNABBARE OMSTÄLLNING!

SVERIGES FÖRSTA AGRIVOLTAICS SOLCELLSPARK – JORDBRUK OCH SOLCELLER I SAMEXISTENS.

PRODUKTION AV SOLEL OCH BETANDE FÅR – VÄLKOMNA TILL SOLHAGEN I TORPHYTTAN!

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se