Sveriges elbehov förutspås växa till 330 TWh 2045. Vi behöver väldigt mycket ny fossilfri, helst förnybar, el av olika slag för att kunna emotse ökningen. Solkraft är det absolut snabbaste energislaget att bygga ut och ansökningarna för solparker har ökat snabbt. Men det finns invändningar. Vi går igenom samt svarar på dem här.

Stort behov av el
Vi har under närmre 30 år haft ett relativt stabilt behov av el i Sverige. Energimyndigheten och flera andra aktörer har gjort prognoser över hur elbehovet kan komma att förändras fram till 2045. Behovet är minst 330 TWh. Med ökad elektrifiering, energiomställningen samt att den absoluta majoriteten av dagens elproduktion kommer nå sin tekniska livslängd före 2045, behöver förnybara lösningar etableras nu. Vi behöver tillföra mycket mer elproduktion och lösningen ligger i det förnybara – sol, vind, vatten samt lagring och balanstjänster. Förnybar energi är en central pusselbit till omställningen. Solparker har varit ett begrepp de senaste tio åren i Sverige och nu börjar även vi, likt övriga Europa, att bygga större och större parker. Det byggs solparker runt om i landet, men inte i den takt som behövs. Per 2023 finns cirka tjugo solparker med en effekt över 1 MW i Sverige. 

Invändningar och lösningar
Vi vill undvika att spä på den polarisering som ibland gör sig påmind när det handlar om energiomställningen. Solparker möts inte alltid av positivitet, även om det är lösningen på många utmaningar. Här är några av de invändningar och målkonflikter som brukar nämnas för att bygga en solpark. Vi vill gärna fokusera på målsynergier och lösningar.

 • ”Vi har inte tillräckligt med mark”
  Vi har mycket mark i Sverige, 40 miljoner hektar mark. Endast ett fragment av den marken behövs för solkraft. Till målbilden att solkraften ska bidra med till 30 TWh fram till 2030 behövs endast 0,1 % av hela Sveriges areal. 

 • ”Jordbruk är viktigare än solbruk”
  I den här omställningen är det inte mat – eller – energi. Vi jobbar för att det ska vara både och. Målet är att i största möjliga mån välja annan mark än den som är mest högvärdig. Och med en solpark med agrivoltaics kan jordbruk och solbruk kombineras, med resultatet levande landsbygd och ett välmående klimat. Den kombinationen är oslagbar! 

 • ”Solparker är fula”
  En solpark ger visuell påverkan, men den placeras så långt det är möjligt på en plats där de ger så lite visuell förändring som möjligt. 

 • ”Det blir sämre biologisk mångfald” 
  Man kan inte säga att det generellt sett skapas mer biologisk mångfald vid en solpark. Men platser där det till exempel har varit monokulturer som produktionsskog, energiskog eller mark i träda kan solceller på mark stärka den biologiska mångfalden eftersom det tas höjd för inplantering av olika växter i solparken.

 • ”Min fastighet kommer bli mindre värd”             
  Ekonomiska intressen som till exempel fastighetsägare som oroar sig för minskade fastighetsvärden dyker ibland upp. Att så skulle vara fallet, finns det ingen statistik på i nuläget. 

Vi på Solkompaniet tar ovan och andra perspektiv på allvar. Bland annat fokuserar vi på kommunikation och delaktighet via samråd med grannar och andra berörda som kan komma att påverkas av solparken. 

Tillsammans kan vi göra det möjligt att på bästa sätt få till omställningen så fort som möjligt!

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se