Hittills har det saknats sammanställningar kring solparkers påverkan på den lokala miljön. En rapport framtagen av Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner – RISE och miljökonsultföretaget Ecogain konstaterar att ”Det finns ett flertal möjliga lösningar för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med storskaliga solcellsanläggningar”. 

Intresset för solceller på mark växer och antalet solcellsparker i världen ökar hela tiden. Men osäkerheten kring hur dessa parker påverkar biologisk mångfald, livsmedelsproduktion och andra ekosystemtjänster gör att omställningen går långsammare än önskvärt. Det finns internationell forskning kring solcellsparkers påverkan och inverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster och det pågår forskning även i Sverige >länk till Kärrbo>. Men ännu finns inga statistiskt säkerställda resultat från forskningen i Sverige, dessa beräknas vara utvärderade och klara i december 2022. Oron som ofta framförs är att solcellsparkernas markanspråk bidrar ökad press på existerande skogs- och jordbruk.  

RISE och Ecogains gemensamma projektet Eko-Sol, har presenterat en vägledning för hur solcellsparker i Sverige och Norden kan etableras med netto-noll eller netto-positiv påverkan på biologisk mångfald, odling och andra ekosystemtjänster. I deras rapport ”Solcellsparker, biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Påverkan och möjligheter för multifunktioner” kan man tydligt utläsa att det finns ett flertal möjliga lösningar för att skapa förutsättningar för och gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med storskaliga solcellsanläggningar. Rapporten förmedlar att solceller på mark både genererar förnybar el samtidigt som den biologiska mångfalden förbättras och att stora miljövinster kan nås via detta. Förutom dessa två redan nämnda positiva effekter får även markägaren en mer stabil ekonomi. 

Vid sidan om att projektet har kartlagt hur solcellsparker påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster har Eko-Sol utarbetat förslag för utformning av ekologiskt hållbara solcellsparker samt en process för att utbyggnaden kan ske snabbare och med ökad samhällsnytta. 

En av Solkompaniets grundare, Biolog Petter Sjöström, sitter med i referensgruppen för rapporten och säger så här om resultatet:   

Jag är inte förvånad över resultatet, men det känns väldigt bra att vi nu har det svart på vitt. När det gäller ytor som t. ex. har produktionsskog, mark i träda, mindre bra jordbruksmark och mark med energiskog kan solceller på mark bidra enormt till biologisk mångfald och diversitet. Nu gäller det att vi ökar takten så att vi kan ställa om Sverige, säger Petter.  

Källa: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/planering-av-solcellsparker-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster  

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se