I framtiden är det möjligt att vi använder oss av solcellssystem som kombinerar odling och elproduktion. På MDH bedrivs ett forskningsprojekt som för första gången i Sverige undersöker den dubbla nyttan med just detta. Resultatet kan bland annat leda till en betydande ökning av solelproduktion.

I ett agrovoltaiskt solcellssystem kombinerar man odling och elproduktion med hjälp av solceller. Man får därmed dubbla nyttor av den använda jordbruksmarken som ger mer lönsamma investeringar för solcellssystem. I varmare länder har forskningsprojekt visat att skuggningen från solcellerna kan bidra till lägre temperatur och en högre markfuktighet som kan gynna de odlade grödorna och minska behovet av konstbevattning. Samtidigt kan odlingarna ge en lämpligare omgivningstemperatur för solcellerna, vilket är gynnsamt för dem eftersom effektiviteten ökar med minskande temperatur.

I ett forskningsprojekt på MDH ska nu, för första gången i Sverige, ett agrovoltaiskt solcellssystem installeras och utvärderas, gällande både solelproduktionen och odlingarna.

I projektet, som är ett samarbete mellan MDH, Solkompaniet, SLU och Kärrbo prästgård med Uppsala universitet och Universitá Cattolica i Italien som vetenskapliga samarbetspartners, testar man om denna typ av solcellsinstallationer kan vara av intresse även i större skala. Det är en fortsättning på tidigare MDH-samarbeten, där NASA och SMHI varit vetenskapliga samarbetspartners, gällande studier av en helhetssyn mellan odling, bevattning, tillgång på vatten och elgenerering.

I takt med ett allt varmare klimat blir vattenhushållning en allt viktigare faktor i världen. Projektet anknyter till FN:s globala mål om Ingen hunger, Rent vatten för alla och Hållbar energi för alla.

Ger ökad potential för solelproduktion
Under våren 2021 kommer ett agrovoltaiskt solcellssystem att installeras på Kärrbo prästgård utanför Västerås. Solcellsmodulerna är dubbelsidiga vilket gör att både fram- och baksida bidrar till solelproduktionen. Mätningar kommer att göras av många olika parametrar som solinstrålning mot solcellerna och marken, lufttemperatur, solcelltemperatur, markens fuktighet, solelproduktion och tillväxt av odlad vall med gräs och klöver.

– Om det blir goda resultat från projektet kommer det att öppna en ny och sannolikt stor marknad för solceller där man kombinerar odling och elproduktion. Det skulle ge en betydligt ökad potential för solelproduktion i Sverige och bidra till att solel kan bli en betydligt större andel av Sveriges elmix än vad det är idag, säger Bengt Stridh, universitetslektor på MDH.

Projektet leds av docent Pietro Campana på MDH. Det stöds ekonomiskt av Energimyndigheten och de deltagande företagen bidrar med medfinansiering.

Källa: Mälardalens Högskola

Orginal artikel>>

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se