Från Nynäshamnsposten 26 april 2022

Efterfrågan på solel ökar, och solbruk kan även drivas ihop med jordbruk och andra verksamheter. Ett bolag som tar fasta på den möjligheten söker nu mark i Nynäshams kommun som kan arrendera ut för en ny stor solcellspark.

I dag står solel för ungefär en procent av Sveriges elproduktion. Men myndigheterna och solcellsbranschen räknar med ett starkt uppsving för solel. Efterfrågan eldas på av klimatomställningen, industrins stora elbehov, dagens otillräckliga elproduktionsanläggningar och höga elpriser.

Solkompaniet är ett av bolagen inom branschen som har ställt in siktet på stora solparker.

– Vi har sett att det finns ett stort behov att bygga grön el i Sverige, och vi tittar nu brett på hela södra Sverige för att hitta lämpliga marker att bygga stora solcellsparker på, berättar Marcus Dover, Afförsområdeschef på Solkompaniet.

Tillsammans med en mix av solcellsanläggningar av olika slag blir stora solcellsparker en del av lösningen för Sveriges behov av grön el, menar bolaget.

Solkompaniet söker nu mark för en stor solcellspark också i Nynäshamns kommun. Markområdet bör vara minst 40 hektar stort och det kan ägas av flera markägare.

– Vi letar efter mark med god solinstrålning som helst inte används till att odla mat idag, även om vi har stor respekt för markägarens äganderätt att bestämma över sin egen mark. Det ska vara relativt plant och det får inte vara alltför långt till en elnätstation. Elnätet ska också ha tillräcklig kapacitet, nämner Affärsutvecklare Cecilia Edling som några exempel på faktorer som krävs av marken.

Det och andra förutsättningar ska utredas närmare i en förstudie innan ett arrende kan bli aktuellt.

Det går att kombinera en solcellspark med vallodling , sk. Agrivoltaics, eller  betesmarkdär det går mindre djur som får eller höns. En sådan finns vid Kärrbo prästgård i Västerås där Solkompaniet har tillsammans med SLU och Mälardalens högskola i forskningssyfte anlagt Sveriges första solbruk som drivs i kombination med jordbruk. Ett kommersiellt solbruk med samma idé bygger bolaget nu i Fellingsbro nära Lindesberg i samarbete med Linde energi.

Arrendet för en solcellspark tecknas vanligtvis på 40 år, och under den tiden kan intäkterna för arrendet för solcellsparken bli extra intäkter för markägaren.

– Den tekniska livslängden på anläggningen är minst 30 år, och efter det kan vi plocka ner allt och dra upp pålarna ur marken. Anläggningen åsamkar inga permanenta skador på marken, säger Marcus Dover.

Bakom finansieringen står bolag inom svenska pensionsfonder.

Solelbranschen ser också offentligt ägda marker som potentiellt intressanta. Der har man märkt i Nynäshamns kommunhus som har fått en del frågor om möjligheter att arrendera eller köpa mark för solcellsanläggningar. Men åtminstoen hittills har det inte lett till några satsningar. ”Vad jag vet har kommunens förslag på markområden inte varit tillräckligt intressanta för bolaget” berättar kommunens markförvaltare Peter Svedberg i ett mejl till NP.

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se