ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VILL BYGGA SOLCELLER PÅ MARKEN

Det är många saker som behöver vara på plats för att en solpark ska bli verklighet. 

Det första steget är att marken behöver bli ”Ready To Build”, RTB, dvs redo att börja byggas på. Några av de saker som behöver utredas och tas hänsyn till för att marken ska bli RTB är:

Vad används marken till idag?

Mark som inte används till något passar såklart bäst för solceller på marken. Mark som kräver bidrag för att hålla öppna landskap passar också väl för solceller på mark. Mark som används för produktion av mat eller insatsvaror till industrin är mindre lämpliga för enbart solceller (möjligen kan agrivoltaics vara aktuellt). 

Sveriges landyta är 40,7 miljoner hektar. Av den ytan är 69 %  ( ca 28 miljoner hektar)  skogsmark och 8% (ca 3 miljoner hektar) jordbruksmark. 

> 150 000 Ha mark ligger idag i träda i Sverige och ungefär 1 100 000 hektar används för odling av vall och fodergröda (till djur) – mark som skulle passa utmärkt för solceller, agrivoltaics eller i samexistens mellan solkraft och betande djur eller bin.

Var ligger marken?

Marken behöver ligga på en plats där det finns tillräckligt med solinstrålning för att en solpark ska bli lönsam.*

Den behöver också ha tillgång till elnät (se nedan)

*Lönsamheten beror av flera variabler där bla. solinstrålning och priset på el är två komponenter

Hur är markens beskaffenhet – vilken typ av mark och jordart?

Marken behöver vara relativt platt och inte bestå av berg eller mycket sten. Finns det sjöar eller andra vattendrag på min mark? Går det vägar, vattenledningar eller elnät över marken?

Finns tillgång till elnät?

En solpark behöver anslutas till elnätet. Är avståndet till elnätet långt (>5 km är långt) blir också kostnaden högre vilket vilket kan få effekter på möjligheterna att bygga en solpark på marken. Det behöver också finnas kapacitet i elnätet att ta emot den el solparken kommer att producera.

Förutsättningar för 12:6 samråd eller frivilligt tillstånd enl. kap 9 med Länsstyrelsen

(Källa Länsstyrelsen Skåne)

För att bygga solceller på mark krävs beslut från Länsstyrelsen. Antingen via ett 12:6-samråd (miljöbalken 12 kapitlet 6 §) eller genom frivillig tillståndsprövning enligt kap 9 miljöbalken, vilka båda görs genom  Länsstyrelsen.

Markanläggningar, som solceller på mark, kräver inte bygglov. Transformatorstationer och teknikbodar kräver däremot bygglov och ansökan lämnas in till kommunen. 

Länsstyrelsen är beslutsfattande, och för att länsstyrelsen ska kunna fatta beslut behövs ett fullständigt underlag som beskriver anläggningens påverkan på naturmiljön. Vid större anläggningar  krävs vid 12:6 samråd ofta även en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

I prövningen ingår allt från påverkan på natur- och kulturmiljövärden till friluftsliv och landskapsbild, t. ex.

Finns det höga naturvärden i området?

Då ska platsval och anpassningar av anläggningen göras så att områdesskydd, fridlysta arter och deras livsmiljöer inte störs.

Det kan exempelvis vara groddjur, fåglar, kronvilt eller floravärden. Instängsling av anläggningen skapar barriärer i naturmiljön. Det kan därför bli aktuellt med funktionella korridorer eller passager för djur, som ett sätt att begränsa barriäreffekterna.

Berör solkraftsanläggningen ett skyddat område? Det kan exempelvis vara naturreservat, strandskydd, generellt biotopskydd, Natura 2000 eller skogliga områdesskydd. Då krävs det oftast tillstånd eller dispens.

Hur påverkas människors möjligheter att röra sig i landskapet?

Solkraftsanläggningen bör utformas så att allmänhetens rörelsefrihet inte begränsas i onödan, till exempel genom passager genom anläggningen eller åtgärder för att minska synligheten i landskapet.

Påverkas kulturmiljön av solkraftsanläggningen?

Särskilt viktiga områden för kulturmiljön finns utpekade som exempelvis riksintressen för kulturmiljön, i det regionala kulturmiljöprogrammet eller i ett kommunalt bevarandeprogram. Fornlämningar hanteras enligt kulturmiljölagen. 

Hur påverkas riksintressen?

Det kan exempelvis vara områden med stora natur- och kulturvärden eller värden för friluftslivet.

Ska anläggningen byggas på brukningsvärd jordbruksmark?

Finns det möjlighet till jordbruksliknande skötsel av marken under solcellsanläggningen (agrivoltaics) ? Det kan exempelvis vara bete, ängsslåtter eller odling mellan modulraderna. Vanligen behövs då inte en anmälan om att ta jordbruksmark ut produktion enligt 12 kapitlet 9 § miljöbalken.

Vad säger kommunens planer?

Vad säger kommunens detalj- och översiktsplaner om området där markanläggningen ska placeras?

Hur påverkas försvaret?

Om solcellsanläggningen påverkar militära intresseområden kan Länsstyrelsen skicka en remiss till Försvarsmakten.

Länsstyrelserna i Sverige har tagit fram material för att stödja processen och de intressenter som påverkas av solceller på marken. Här kan du läsa mer.

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE

LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND

LÄNSSTYRELSEN HALLAND

Har du 40 ha eller mer och utredningen kommer fram till att marken lämpar sig för solceller och Länsstyrelsen gett tillstånd påbörjar vi på Solkompaniet byggnationen av solparken.

Har du mindre än 40 ha mark och har genomfört utredning och utveckling av marken själv eller via konsult och marken är RTB, är det nu dags för dig att ta in offerter för att bygga solparken.