Solceller på marken, solparker, är i sin linda i Sverige. De flesta solelanläggningar som hittills har byggts, har byggts på tak. Men solceller på marken är på frammarsch. Visste du detta om solceller på marken? 

1. Solceller på marken kan med fördel kombineras med jordbruk, s.k. agrivoltaics  

Med agrivoltaics samsas jordbruk och hållbar solenergiproduktion på en och samma yta. Jordbruksmarken nyttjas och öppna landskap bibehålls samtidigt som lokal, fossilfri solel produceras. 

2. Världen ställer om och installerar solceller på marken  

Japan var först med att utveckla agrivoltaics redan 2004, efter det har många följt efter. Sydkorea, Italien och Kina t ex planerar för massiva subventionsprogram. Och i bland annat Tyskland, Indien, Malaysia, Vietnam, Frankrike, Danmark, USA och Chile pågår rigorös forskning sedan fler år. Sverige är inte sämre! Just nu forskas det på Kärrbo prästgård – Sveriges första Agrivoltaics solpark där odling av vall kombineras med produktion av solkraft.

3. Ekonomiskt stabilt/lönsamt för markägaren 

Markägaren betalar inte själv för installationen, marken arrenderas ut under en 40:årsperiod (förutsatt att du har mer än 40ha och arrenderar ut din mark). Kombinationen av jordbruk och solbruk ger ökade och stabila intäkter. Marken tas inte ur produktion, istället nyttjas den på två sätt samtidigt och marken är dessutom skyddad för framtiden. 

4. Södra och mellersta Sverige är perfekt för solelsproduktion 

Det är en myt att solel endast fungerar optimalt i länder som har mycket mer sol än Sverige. Installeras solceller på 1 hektar mark kan det ge en installerad effekt på 1000 kWp. Det motsvarar ungefär 1000 MWh per år eller mer enkelt uttryckt; drygt 100 elbilars resa runt jorden per år eller 160 villors elförbrukning per år. En 100 MW solpark ger 50 000 ton CO2 besparing per år. Det är riktigt bra för vårt klimat och framtiden.  

5. Bidrar till öppna landskap och biologisk mångfald   

Solceller på mark pålas ned och gör ingen åverkan på själva marken. Vegetationen finns både under och mellan solcellerna och här kan det både odlas och betas. Det går också utmärkt att planera ängsblommor som lockar till sig vilda arter som bin, fjärilar och smådjur. Marken lämnas i ett bättre skick än när solpanelerna installerades. Med kombinationen solbruk och jordbruk eller kombinationen solbruk och betande får, bikupor eller höns nyttjas marken på ett effektivt sätt med hög avkastning av både el, grödor och biologisk mångfald. 

Har du ett ämne, en artikel eller en film du tycker borde finnas bland våra artiklar?

Eller har du frågor kring Solceller på marken - hör av dig till cecilia.edling@solkompaniet.se