OLIKA TYPER AV solparker

TRADITIONELL SOLPARK

En ”vanlig” eller traditionell solelpark är ett markområde som används för enbart* produktion av solel.

*ofta med inslag av plantering av utvalda gräs och blommor

LÄS MER >>

Både i världen och i Sverige är traditionella solelparker det vanligaste. 

En traditionell solelpark ger lokalproducerad förnybar el till regionen, skapar eller bibhåller öppna landskap och ger i många fall en ökad biologisk mångfald som skapar förutsättningar för pollinerare och andra små djur att leva och frodas.

När större solelparker etableras i Sverige är det vanligast att använda pålningsmaskiner för att fästa systemen i marken. Pålningsmaskiner är dyra och används därför bara i solelparker som är större (mer än ett par hundra kilowatt). För att kunna påla krävs att marken är pålbar, dvs inte berg eller alltför mycket sten. 

Att planera, projektera och bygga en solelpark tar olika lång tid beroende på hur stor solelparken är men också handläggningstider hos tex Länsstyrelsen. Själva byggtiden på en solelpark på ca 5 MW är ungefär 2-4 månader. En riktigt stor solelpark, >100 MW, byggs i etapper.

AGRIVOLTAICS SOLPARK

Jordbruk och solbruk i samexistens – Agrivoltaics solparker är markområden där marken används till både odling och solelproduktion – #JORDBRUK och #SOLBRUK i samexistens. I Sverige finns en driftsatt anläggning, Kärrbo Prästgård, där solelproduktion sker tillsammans med odling av vall, samt en större anläggning som byggs utanför Fellingsbro, Solvallen

LÄS MER >>

Agrivoltaics, eller som det också kallas agrovoltaics, där odling kombineras med solelproduktion växer i hela världen. Vilken typ av odling som passar tillsammans med solelproduktion beror dels på vilken klimatzon agrivoltaics anläggningen etableras i, men också på jordmån och vilken typ av solpaneler som används. Det finns lösningar där solpanelerna är ovanför grödan, vilket passar främst i torra och varma klimat, då solpanelerna hjälper till att hålla fukten i jorden. 
Vertikala bifacial solpaneler  (som tar upp solstrålar från båda sidorna av panelen) är en annan lösning som fungerar väl vid t. ex. odling av vall i svenska förhållanden.

SOLPARK I SAMEXISTENS

Det finns flera sätt att producera solel i samexistens med annan användning. Det kan vara tillsammans med betande får, bikupor eller höns.

LÄS MER >>

De få vet är att solelparker kan bidra till ökad biologisk mångfald. En solelpark bidrar till ett öppet landskap där gräs, örter och blommor trivs och därmed också insekter, pollinerare och smådjur. 

Flera solelparker, både i världen och i Sverige, kombinerar solel med t. ex. insådd av ängsblommor och bikupor. Detta är ett sätt att skapa samexistens som är bra både för människa, djur, miljö och klimat.

Det fungerar även utmärkt att kombinera solelproduktion med betande får.

PLACERING AV PANELER OCH MONTAGESYSTEM

Utöver att det finns olika sätt att använda solparken, så finns det också olika paneler, sätt att montera dem och att färsta dem i marken.
Nedan visar vi några av dem.

ENKELSIDIGA PANELER PÅLADE OCH MONTERADE MED LUTNING

DUBBELSIDIGA PANELER PÅLADE OCH MONTERADE MED LUTNING

DUBBELSIDIGA PANELER PÅLADE OCH MONTERADE VERTIKALT

JUSTERBARA ENKELSIDIGA PANELER MONTERADE OVAN ODLING

ENKELSIDIGA ENAXLIGA SOLFÖLJARE