SÅ GÅR DET TILL
ATT BYGGA EN SOLPARK

Solkompaniet har byggt flera av de största solparkerna som finns i Sverige idag. Ambitionerna framåt är att bygga ännu fler solparker på mark som är lämplig för just solbruk. Men hur går det egentligen till att bygga solceller på marken, en solpark? Här får du svaret!

Markutveckling

För att etablera solceller på marken behövs en markägare som äger mark som passar för en solpark. För att ta reda på det utreds bland annat markbeskaffenhet och att marken är byggbar, solinstrålning, närhet till elnät, och kapacitet i elnät. Vidare behövs hänsyn tas till ev. riksintressen, naturvärden, kulturmiljöer, eventuella kommunplaner och försvaret. Om rätt förutsättningar finns och markägaren vill tecknas ett arrendeavtal med markägaren.

För att en solpark ska kunna etableras krävs att Länsstyrelsen gett sitt medgivande. Ett förfarande som idag sker antingen genom ett så kallat 12:6 samråd eller frivillig tillståndsprövning enligt kap. 9 miljöbalken. Här kan boende runt marken, kommunen, trafikverket och andra ev. påverkade av solparken skriftligt inkomma med sina synpunkter.

Karin Ekh, Projektledare på Solkompaniet berättar för Cecilia Edling om hur det går till att bygga en solpark.

Axel Alm, VD på Solkompaniet beskriver hur själva byggnationen av en solpark går till.

Planering

Innan själva bygget startar är det ett par månaders planering och förberedelser. Allt för att installationen ska bli korrekt och för att det ska gå så smidigt som möjligt. Skolkompaniet samarbetar med flera intressenter under denna tid. Självklart dig som markägare, lokala entreprenörer, men även kommunen och dess invånare.

Förberedelse av marken

Före själva byggfasen säkerställs att all planering stämmer överens med verkligheten. Sedan görs markberedning, som bland annat innebär nedgrävning av elkablar. Exakt placering av solpanelerna mäts ut för absolut bästa solupptagningsförmåga och bästa effekt. Det krävs stor precision och noggrannhet under hela arbetet.

Dags att bygga och installera

När allt förarbete är klart är det dags för pålningsmaskinen att göra sitt jobb. För att skapa bästa stabilitet pålas montagesystemen mellan ca 1,5- 3m ner i marken, beroende på markbeskaffenhet. När alla pålar och montagesystem är på plats, monteras själva kronan på verket – solpanelerna. Då återstår endast växelriktare och transformatorstationer innan det är dags att testa och besiktiga anläggningen. Nu är solparken är redo att leverera hållbar solel till nätet under 40 års tid. Du som markägare har både bidragit till att framtidssäkra marken och till att Sverige ställer om till fossilfri elproduktion.