SAMARBETA MED OSS

ARBETA TILLSAMMANS

Vi är övertygade om att en av de avgörande faktorerna för att vi ska lyckas med klimatomställningen är att vi arbetar tillsammans. Samarbete är en av människans superkrafter och därför har vi det i fokus i alla projekt vi driver. För att bygga solelparker behövs det många olika kompetenser, infallsvinklar och erfarenheter, det skapar förutsättningar för goda samarbeten, det ser vi som en styrka.

INVESTERARE

Att utveckla, designa och bygga stora  solelparker  är kapitalintensivt. Det finns lyckligtvis ett stort intresse att investera i ”gröna” infrastrukturprojekt idag, där Stora Solelparker är en självklar del.

Solel är inte längre en ”alternativ” energiteknik. Solel är idag etablerat, pålitligt och har den lägsta  rörliga kostnaden för elproduktion. Investerare som väljer att arbeta tillsammans med oss kan förvänta sig: 

 • Väl utvecklade investeringskalkyler för att kunna beräkna avkastning och kassaflöde vid olika struktur på finansieringen.
 • Tillgång till och kunnande om elmarknaden, elprisprognoser, elområden och ursprungsgarantier.
 • Lösningar för att långsiktigt säkra intäkter för Solelparken, exempelvis Power Purchase Agreements (PPAer).
 • Gedigen teknisk erfarenhet av att CAPEX och OEM kostnader
 • Produktionsberäkningar och degradering vid svenska förhållanden.
 • Kunnande om de svenska regelverken för elproduktion och elnätsanslutningar.
 • Riskanalyser för solelparker.
 • Svensk projektutvecklare och byggare av solelparker med stort internationellt nätverk inom storskaliga solelparker.
 • Finansiellt sunda utvecklingsprojekt som lever upp till höga krav på hållbarhet i markanvändningen. I över 10 år har vi på Solkompaniet tillsammans med samarbetspartners utvecklat och byggt solel i Sverige.
UTVECKLARE

Solkompaniet är idag en rikstäckande partner inom solel och lagring. Vi har etablerat lösningar tillsammans med våra kunder och partners i mer än 10 år. Vi har spetskompetens inom solel och lagringslösningar i Sverige

Har du ett solelparks- och lagringsprojekt du vill avyttra; eller söker du söker en partner för finansiering, utveckling, konstruktion; eller för att hjälpa till med att säkra en PPA, hör av dig till oss. Vi letar aktivt efter fler projekt att lägga i vår portfölj.

Några projektkriterier är:

 • Beläget i Sverige, söder om Gävle
 • Större än 10 MW
 • Redo för byggnation och/eller konstruktion (Ready to Build, RTB) inom 12 månader.
MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER

Solkompaniet har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med länsstyrelser, kommuner, nätägare, universitet och andra organisationer som är mer eller mindre inblandade solelparker. Genom att arbeta tillsammans kan vi dra nytta av varandras kompetenser för att se till att slutresultatet blir så bra som möjligt.

I processen höjs alla inblandade parters kompetens och ömsesidiga förståelse vilket är en framgångsfaktor vid etablerandet av ny teknik.

Som en del av att bygga det hållbara samhället försöker vi se till att lagstiftningen inte stoppar hållbara initiativ, deltar vi i forskning kring nya metoder för etablering av elproduktion i jordbrukslandskapet samt solelparkers funktion i elnätet och håller utbildningar i såväl planering av stora solelparker som i hur man praktiskt bygger dem.

BOR ELLER VERKAR INOM KOMMUNEN

Vi har stor respekt för att olika intressenter har olika perspektiv och behov. Därför vill vi vara transparenta, tydliga och arbeta  tillsammans i våra solelparksprojekt Verksamma inom kommunen och dess invånare får ta del av processen genom t.ex. mail, hemsida, webinars eller sammankomster med möjlighet att ställa frågor (när det är möjligt).

Solkompaniet har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med kommuner, länsstyrelser, nätägare, universitet, organisationer och andra intressenter som är inblandade eller påverkas av solelparker. Genom att arbeta  tillsammans kan vi dra nytta av varandras kompetenser för att se till att slutresultatet blir så bra som möjligt.

solel – kund

För att realisera ett stort solelparksprojekt krävs att det finns köpare av den solel som produceras. Ni som är köpare kan vara ett företag, en offentlig enhet, annan institution eller gemenskap –kriteriet är att ni har en elförbrukning!

Fördelarna med att köpa el från en solelpark är många, här är några av dem;

 • Stärkt hållbarhetsprofil gentemot era intressenter
 • Konkret bidra till att uppnå era hållbarhetsmål
 • Prissäkrad el
 • Lokal förankring i det område där ni verkar
MARKÄGARE

Solkompaniet har ett dedikerat team som fokuserar på utveckling av mark för etablering av solelparker. Vi arbetar på alla nivåer från initial mark-identifiering till att söka tillstånd, projektering, projektledning och sedan drift och underhåll.

Att välja mark med varsamhet är helt avgörande och att bygga goda relationer med markägare är därför mycket viktigt för oss. Det är självklart att ni har full insyn och att era önskemål är styrande genom hela processen.

Markägare som väljer att arbeta tillsammans med oss kan förvänta sig:

 • En möjlighet att diversifiera inkomster från jordbruksprodukter.
 • En god och stabil index-kopplad inkomst under lång tid.
 • Marken kommer hållas öppen och biologisk mångfald ökas eller bibehålls tack vare återinsådd av växter och slåtter/bete och andra platsspecifika naturvårdsinsatser.
 • Solpanelerna täcker enbart ca 1/3 av marken, så det finns fortfarande möjlighet att använda marken för bete eller slåtter.
 • Din mark kommer vara med och skapa grön el som gör närområdet mer motståndskraftigt mot förändringar.
 • Marken återställs enligt arrendeavtal till sitt inledande skick när solelparken tas bort i slutet av arrende-perioden.
 • Vi tar hand om alla myndighetskontakter och alla kostnader.
 • Vi arbetar tillsammans med närboende, kommun och region för att skapa ett så stort värde som möjligt för solelparken.
 • Som markägare har du stora möjligheter att påverka hur parken ska byggas och vad vi ska ta hänsyn till.

Sedan starten 2010 har vi på Solkompaniet  skapat oss ett renommé som en pålitlig partner i de områden där vi utvecklar och bygger solel-projekt. Vi har tillsammans med Sveriges största fastighetsägare byggt stora solelanläggningar och 2020 byggde vi Nordens största solelanläggning på tak i Borås.

De solelparker vi har byggt från Östersund till Skurup bidrar inte bara till en renare och mer hållbar miljö utan stärker också de samhällen där de byggs. Med mer och större Solelparker i Sverige vill vi ge ökade möjligheter till arbetstillfällen och inkomster. Vårt syfte sedan starten är att bygga det hållbara samhället – på riktigt, och vi gör det  tillsammans med det lokala näringslivet, kommunen och dess invånare, investerare, myndigheter och organisationer.