HÅLLBARHET

Redan 2002, när Solkompaniets grundare, Petter Sjöström och Lars Hedström, forskade och började arbeta med Solenergi, var det med visionen om att bidra till en mer hållbar värld, för både nuvarande och kommande generationer. 2010 grundades Solkompaniet med ambitionen om att vara med och bygga det hållbara samhället, på riktigt, som grund.

Hösten 2015 samlades världens ledare från mer än 190 länder i Paris på COP21 (Conference of the Parties #21), det 21a klimattoppmötet i ordningen.

Under COP21 beslutades om 17 globala hållbarhetsmål* för världen att nå till 2030.

Vi på Solkompaniet står bakom samtliga de globala hållbarhetsmålen men har i vår verksamhet, på en övergripande nivå, valt att fokusera på SDG11 – Hållbara Städer och Samhällen och SDG17 – Genomförande och Partnerskap , genom allt vi gör och hur vi arbetar genom SDG7, SDG8, SDG9 samt SDG12.

*Sustainable Development Goals – SDGs

VAD VI GÖR – 
TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA SAMHÄLLET, PÅ RIKTIGT

För att nå en mer hållbar värld är vi övertygade om att det är av största vikt att vi har förmågan att genomföra transitionen vi står inför och att vi arbetar tillsammans. På Solkompaniet bidrar vi bl. a. genom att  ’samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation’ (SDG17.6) och ’uppmuntra och främja effektiva partnerskap’ (SDG 17.17).

Vi behöver också ta hänsyn till helheten och vår, Solkompaniets, roll i helheten. Solkompaniets lösningar bidrar till att ’minska städers miljöpåverkan’ (SDG 11.6), verkar för en  ’inkluderande och hållbar urbanisering’ (SDG 11.3) samt ’främja nationell och regional utvecklingsplanering ’ (SDG 11.B).

Tillsammans med kunder, partners, leverantörer, medarbetare och andra intressenter lär och samarbetar vi, Tillsammans bygger vi det hållbara samhället, på riktigt.

HUR VI ARBETAR

SÄKERSTÄLLA TILLGÅNG TILL EKONOMISKT ÖVERKOMLIG, TILLFÖRLITLIG, HÅLLBAR OCH MODERN ENERGI FÖR ALLA

Solkompaniets kärnverksamhet är att tillhandahålla hållbara energilösningar i form av solel, lagring och laddning. En stor andel av utsläppen av växthusgaser i världen kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Förnybara energilösningar som solel tillsammans med t. ex. vind och lagring blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet. Här bidrar Solkompaniet med förnybar, hållbar och tillförlitlig solel.

VERKA FÖR VARAKTIG, INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT, FULL OCH PRODUKTIV SYSSELSÄTTNING MED ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR

 • Samtliga anställda på Solkompaniet omfattas av kollektivavtal, vilket vi haft sedan 2013.
 • Vi ska erbjuda trygga, hälsosamma och säkra miljöer på våra kontor och installationsprojekt för att sörja för våra medarbetares välbefinnande.
 • Vi ska vara en jämställd organisation med en mångfald som speglar samhället.
 • Vi uppmärksammar och förändrar diskriminerande strukturer i organisationen.
 • Vi bidrar till sysselsättning och möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, genom t.ex.vår utbildningsplattform Solelskolan.
 • Vi är engagerade i frågor som rör den lokala och globala samhällsutvecklingen.
 • Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera de bästa och mest professionella medarbetarna.
 • Genom vår Uppförandekod (Code of Conduct), vår leverantörskvalificeringsprocess* samt de audits och uppföljningar vi genomför kvartalsvis ställer vi krav på våra leverantörer och samarbetspartners så att vi, i möjligaste mån, säkrar att de produkter vi använder är producerade så att vi skyddar arbetstagarnas rättigheter och stävjar och stoppar slaveri, människohandel och barnarbete.
 • Med syfte att skapa en mer hållbar bransch med kontinuerlig tillväxt och goda förutsättningar för att driva hållbara företag är vi aktiva i branschorganisationen Svensk Solenergi.


EKONOMISK HÅLLBARHET & TILLVÄXT

 • Vi strävar efter att vara en positiv kraft med lokal närvaro och globala partners, där Solkompaniet arbetar och gör kloka investeringar och samarbeten för framtiden.
 • Ekonomiskt ansvar – för alla bolag inom Solkompaniet koncernen – innebär att stå för en stabil , lönsam och etiskt försvarbar utveckling över tid.


* Leverantörskvalificeringsprocessen finns beskriven i ett senare stycke

BYGGA MOTSTÅNDSKRAFTIG INFRASTRUKTUR, VERKA FÖR EN INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR INDUSTRIALISERING SAMT FRÄMJA INNOVATION
 • Genom att etablera solel, lagring och laddning bidrar vi på Solkompaniet med infrastruktur som framtidssäkrar vårt samhälle och tillgängliggör lokalproducerad förnybar el.
 • Vi optimerar löpande våra logistik- och processflöden för ökad produktivitet samt minskad resurs- och energianvändning.
 • Vi utmanar oss ständigt i att hitta nya och innovativa lösningar för att bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
 • Vi driver vårt egna initiativ Solelkommissionen sedan 2015, tillsammans med HSB, IKEA, Telge Energi och Vasakronan.
SÄKERSTÄLLA HÅLLBARA KONSUMTIONS- OCH PRODUKTIONSMÖNSTER.
 • Genom vår Uppförandekod (Code of Conduct), vår leverantörskvalificeringsprocess* samt de uppföljningar (audits) vi genomför kvartalsvis ställer vi krav på våra leverantörer och samarbetspartners så att vi, i möjligaste mån, säkrar att de produkter vi använder är producerade med produktionsmetoder och utvinning av material etc. som ger minsta möjliga klimatavtryck .
 • Vi använder oss av avfalls hierarkin Reduce – använda så lite material som möjligt, Reuse – återanvända så mycket som möjligt, Recycle – återvinna så mkt som möjligt och följer WEEE direktivet ** och El-Kretsen när vi återvinner solelanläggningar.* Leverantörskvalificeringsprocessen finns beskriven i ett senare stycke
**
WEEE-direktivet (är ett EU-direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall)

SOLKOMPANIETS LEVERANTÖRSKVALIFICERINGSPROCESS

Solkompaniets process för att kvalificera eller diskvalificera samarbetspartners och leverantörer består i flera delar och moment. ”Skallkrav” för kvalificering är att du som samarbetspartner

 • Signerar och efterföljer Solkompaniets Uppförandekod (Code of conduct)
 • Är certifierade enligt ISO 9001, 14001 eller motsvarande, samt följer RoHS Direktivet 2011/65/EU


Utöver skallkraven betygssätts varje samarbetspartner och leverantör på övriga kvalificeringsvariabler där varje del värderas på en skala mellan 1-10. Värdena viktas och vi får ett medelvärde. För att en solpanel från en leverantör ska kvalificeras måste det genomsnittliga värdet överstiga 7 på skalan.

*RoHS-direktivet 2011/65/EU = Det fastställer reglerna för begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EEE). Sådana farliga material är till exempel kvicksilver, bly, kadmium, polybromerade bifenyler, dibutylftalat, diisobutylftalat, sexvärt krom, polybromerade difenyletrar och liknande.

HÅLLBARHET I VARDAGEN

 • Samtliga anställda på Solkompaniet får vid anställningens början en genomgång av vår Uppförandekod (Code of Conduct). Samtliga anställda förväntas följa uppförandekoden. Genomgång och ev. uppdatering av uppförandekoden sker årligen i ledningsgruppen, som också ansvarar för att varje år gå igenom uppförandekoden i sina respektive affärsområden.
 • Solkompaniet har och följer även styrande dokument kring arbetsmiljö, kvalitet, miljö och jämställdhet.
 • Underentreprenörer (UE) som anlitas av Solkompaniet får Uppförandekoden som bilaga till avtalet och UE förbinder sig att följa Solkompaniets uppförandekod.
 • Solkompaniets fordonsflotta består till största del av fordon som drivs enbart på el eller är hybridfordon samt en mindre andel bensin/diesel fordon. Samtliga fordon är klassade som lätta fordon (totalvikt < 3,5 ton) och uppfyller kraven enligt Euro 6 eller senare Euro-krav.
 • Vi hanterar avvikelser och uppföljning, både för anställda och UE, genom IA systemet – Avvikelser i Arbetsmiljö. IA-systemet är ett webbaserat system som funnits sedan 2005 som ger stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet . Där registrerar vi observationer, tillbud/händelser och andra avvikelser från uppförandekoden. En registrerad avvikelse eskaleras till närmsta chef, en analys görs av situationen, åtgärdsplaner och förbättringsförslag tas fram och implementeras. Exempel på avvikelser som kan rapporteras är olycksfall, tillbud, riskobservation, färdolycksfall, arbetssjukdom, egendom / säkerhet, miljö, kvalitet, förbättringsförslag, säkerhetsobservation.

UPPFÖLJNING

 • Vi genomför årligen audits av våra leverantörer där vi, eller en extern tredje part (pga pandemin), besöker produktionsfaciliteterna på plats. Vi går då igenom hela leverantörskvalificeringsprocessen igen.
 • Uppföljning av leverantörernas efterlevnad av uppförandekoden genomförs minst 4 ggr per år av Inköpsfunktionen på Solkompaniet.
 • Vi har också löpande dialog och ställer kontinuerligt krav gentemot våra leverantörer avseende mänskliga rättigheter, korruption, produktionsmetoder och utvinning av material etc.
 • Solkompaniet har som mål att både kunna erbjuda ”CSR godkända” asiatiska tillverkare men även främja produktionen av solpaneler i Europa och erbjuder därför Europiskt tillverkade paneler på flera olika nivåer.
 • Uppförandekoden uppdateras/ses över varje år. Varje avdelning har, genom sin chef, en gång per år genomgång av Uppförandekoden i sin helhet. Detta gäller även övriga styrande dokument, ex Kvalitets- och miljö- policies.
 • Vi hanterar avvikelser och uppföljning, både för anställda och UE, genom IA systemet – Avvikelser i Arbetsmiljö, enligt ovan.

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA SAMHÄLLET,
PÅ RIKTIGT