FÖRETAG KOMMUN INSTITUTION
SOM ÄGER MARK

VARFÖR SOLCELLER PÅ MARK?

Många markägare vi träffar eller pratar med är nyfikna på och vill veta mer om förutsättningarna för att etablera solel på sin mark. Solceller på mark kan ge många fördelar:

  • Framtidssäkra kommunens och regionens troligtvis växande energibehov genom att ha tillgång till lokalproducerad förnybar el. Solenergi är en viktig pusselbit i det framtida energisystemet.


  • Skapa förutsättningar för att nå målsättningarna med det hållbara samhället och ta steg mot FNs globala mål . Bidrar till ett stort värde för kommande generationer.


  • Skapa förutsättningar för biologisk mångfald och att bevara de öppna landskapen med hjälp av insådd av växter, slåtter eller bete och andra platsspecifika naturvårdsinsatser


  • Arbetstillfällen i kommunen både under byggnation och visst underhåll när solelparken är på plats.


  • Mer lokal el och säkrare energitillgång ger möjlighet till nyetableringar av företag, och förhindrar att arbetsplatser flyttar till andra kommuner.


  • Ingen investeringskostnad, tvärtom kan kommunen tjäna pengar på arrendet, vilket kan stötta andra verksamheter .  • Marken som används för solel får troligtvis ett bättre värde efter arrendetidens slut. Dels kan den fortsatt användas till solelproduktion, och dels för att jorden, efter att ha legat i träda, mest troligt kommer att vara mycket bättre för jordbruk/skogsbruk/bete än tidigare.